Headlines News :
Home » , , , » Pokok pokok ajaran khowarij.

Pokok pokok ajaran khowarij.

Written By Terapkan Tauhid on 28 April 2012 | Sabtu, April 28, 2012

Pertanyaan:

Apa pokok pokok ajaran khowarij sehingga dengannya mereka keluar dari jalan yang lurus? Sebagaimana yang anda ketahui sekarang, setiap orang yang berpegang teguh kepada al haq telah dicap sebagai khowarij dan takfiriyyun oleh kalangan ad'iya-u as salafiyah (pengaku ngaku pengikut salaf) dan yang selain mereka.

Jazakumullah khoiron.


Jawaban:

Khowarij memiliki ushul (pokok pokok ajaran) dan tanda tanda, yang dengannya mereka dikenal.

Diantaranya adalah bahwa mereka mengkafirkan para pelaku dosa dosa besar (al kaba-ir) yang berada dibawah level kafir dan syirik. Mereka menganggap bahwa pelaku dosa dosa besar adalah kekal di neraka.

Diantaranya pula yaitu mereka mengkafirkan orang berdasarkan masalah masalah yang syubhat, seperti pada kasus tahkim!

Diantara pula mereka menghunus pedang terhadap ahlul qiblah dari kaum muslimin. Mereka sibuk menyerang kaum muslimin dan tidak memerangi orang orang kafir yjng durhaka. Mereka membunuh orang orang Islam dan membiarkan penyembah berhala!

Diantaranya pula, mereka berpendapat bolehnya keluar dari ketaatan kepada imam imam dan pemerintah kaum muslimin dalam masalah yang tidak membolehkan seseorang untuk tidak taat kepada mereka. Sebagaimana mereka telah keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib serta yang selain beliau dari para imam imam kaum muslimin.

Diantaranya pula, mereka lancang menolak kebenaran karena kebatilan. Sebagaimana mereka telah bersikap lancang di hadapan pemuka makhluq (yaitu Nabi Muhamad shollallahu 'alaihi wa sallam. Pent) dan berkata: "Bertaqwalah kepada Allah wahai Muhamad! Bersikap adillah!" Lalu beliau bersabda: "Siapa lagi yang akan taat kepada Allah bila saya bermaksiat kepada-Nya? Allah telah mempercayakan kepada saya seluruh penduduk bumi, sedangkan kalian tidak mempercayakan kepada saya? Ketika orang tersebut pergi, beliau bersabda: "Dari keturunan orang ini, atau akan datang setelah orang ini suatu kaum yang membaca Al Qur-an akan tetapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka, mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Mereka membunuh orang muslim dan membiarkan penyembah berhala, bila engkau menjumpai mereka maka bunuhlah mereka seperti matinya kaum 'Ad. Tanda tanda mereka adalah botak dan tasbid..." Tasbid adalah memotong rambut kepala dan meminta untuk disambungkannya.

Diantaranya pula adalah bodoh. Diantara kebodohan mereka yaitu mengambil nash nash yang ditujukan atas orang orang kafir lalu mereka terapkan nash nash tersebut atas orang orang muslim.!!

Dan mereka masih memiliki pokok pokok yang lain dalam pembahasan asma' wa shifat, dalam pembahasan ru'yah dan lain lain, yang didalamnya mereka bersepakat dengan mu'tazilah dan ghulat jahmiyah, yang disebar luaskan pada hari ini oleh kelompok abadiyah 'amman, mereka adalah salah satu sekte dari khowarij.

Setiap orang yang memiliki seluruh sifat sifat ini, atau sebagiannya, maka dihukumi khowarij atau orang yang mempunyai sifat khowarij sejauh berapa berapa banyak sifat sifat khowarij yang ia miliki. Baik ia menamakan dirinya dengan nama mereka ataupun tidak.

Adapun mengkafirkan orang kafir yang telah dikafirkan oleh Allah ta'ala dan rosul-Nya, demikian pula memerangi orang yang telah diwajibkan oleh syari'at untuk diperangi dan di-jihadi, maka hal ini adalah din yang pelakunya memdapatkan pujian dan tidak boleh di cap sebagai khowarij atau khorijiy. Bahkan tindakan men-cap orang seperti ini sebagai khowarij atau julukan yang lain yang mengandung makna menghina adalah termasuk perbuatan menghina din. dan terkadang tindakan men-cap seperti ini akan menjerumuskan pelakunya kepada kekafiran dan murtad dari din, sedangkan ia tidak mengetahuinya.!! Kita memohon kepada Allah keselamatan dan agar Dia menjaga kita dari penyimpangannya ahlul ghuluw (orang orang yang berlebih lebihan) dan ahlul jufa' (orang orang yang longgar secara berlebihan).


Abu Basir At Thorthusi
Ikut andil dalam berda'wah, sebarkan :

Posting Komentar